Werkzaamheden Zizow bewind

Werkzaamheden Zizow bewind

28 Sep, 2018 632 Mededelingen
Afdrukken

 lid van de branchevereniging voor professionele bewindvoerders.

Werkzaamheden

Tot de werkzaamheden waarvoor u maandelijks de bijdrage betaald behoren:

 • Het opstellen van een budgetplan aan de hand van inkomsten en vaste lasten. Hierbij wordt samen met de cliënt bekeken of het budget sluitend is, en als het niet zo is, hoe dat komt en voorkomen kan worden. De (assistent) bewindvoerder neemt de beslissing echter er wordt altijd aangegeven waarom een beslissing is genomen.
 • Het uitvoeren van betalingen zoals de vaste lasten, leefgeld etc volgens het budgetplan.
 • Binnen de perken het bijwonen van zittingen van de kantonrechter.
 • Verzorgen van de belastingaangifte (vereenvoudigde box 1 aangifte). Bij vermogen, eigen huis, schulden valt deze aangifte wel binnen de werkzaamheden, echter hiervoor gelden dan aparte tarieven. Deze valt niet binnen het maandelijkse tarief.
 • Aanvragen van de diverse toeslagen, uitkeringen en kwijtscheldingen voor bijvoorbeeld waterschapsbelasting en dergelijke. Dit uiteraard alleen wanneer men hier recht op heeft.
 • Het aanvragen van bijzondere bijstand, onder andere voor de kosten van de bewindvoering.
 • Het eventuele declareren van ziektekosten bij de zorgverzekeraar.
 • Het controleren en betalen van de eigen bijdrage WLZ. Dit kan zijn de Zorg met Verblijf bijdrage van het CAK, wanneer cliënt in een instelling verblijft, of de Zorg zonder Verblijf bijdrage wanneer er bijvoorbeeld thuiszorg is.
 • Het afsluiten en opzeggen van verzekeringen, eventueel opzeggen abonnementen en dergelijke.
 • Inventarisatie schulden, en bij niet problematische schulden eventuele afbetalingsregelingen treffen, of finale kwijting aanvragen indien mogelijk.
 • Behandeling van inkomende post, en indien nodig het doorzenden hiervan. Alles post komt in principe op ons kantoor binnen, om het overzicht te behouden. Wij dragen er zorg voor om post dezelfde dag als het is binnengekomen door te zenden naar uw huisadres.
 • Telefonisch spreekuur, dit wel binnen de grenzen. Wanneer de grens qua tijd overschreden wordt, geven wij dit aan, en zal er een uurtarief in rekening worden gebracht.
 • Het jaarlijks afleggen van rekening en verantwoording aan de Kantonrechter, en eventueel tussentijds rapporteren van problemen.
 • Het correct afsluiten van het dossier bijvoorbeeld bij overlijden van de cliënt, of als cliënt overstapt naar een andere bewindvoering.
 • Het opmaken van een eindrekening en verantwoording bij bovengenoemde zaken of wanneer de bewindvoering wordt opgezegd door de rechtbank.

Niet tot de normale werkzaamheden behoren de onderstaande punten. Hiervoor wordt een uurtarief in rekening gebracht:

 • Schuldsanering wanneer er sprake is van problematische schulden. Dit wordt gedaan door o.a. de stadsbank of schuldsanering via de gemeente. Het aanleveren van de benodigde en bij ons bekende gegevens verzorgen wij uiteraard wel voor u.
 • Het meerdere malen meegaan naar een WSNP zitting, of naar een afspraak met bijvoorbeeld de Sociale Dienst.
 • Nalatenschappen, hiervoor verwijzen wij u graag naar een bij ons bekende notaris. Bij overlijden stopt namelijk de bewindvoering.
 • Ontruiming van de woning, bijvoorbeeld bij woninguitzetting of opname bij een verpleeginstelling.
 • Administratie van het PGB (persoonsgebonden budget). Hiervoor is door de rechtbank een apart tarief afgesproken.
 • Verkoop onroerend goed.
 • Het doen van aangiftes bij de politie voor diverse strafbare feiten.